Telefon we Whatsapp, Wechat & Skype

  • Shaoli jin: 008613406503677
  • Aýdym: 008618554057779
  • Amy : 008618554051086

PP PE miweli gök önüm önümleri deňizsiz arassa önümçilik enjamy

w (1)
w (2)

Miwe we gök önüm satyjysy hökmünde gaplamaga köp serişde sarp edip, biynjalyk bolýarsyňyzmy?Hiliň pes hilli bolmagy sebäpli harytlaryňyza zeper ýetmegi barada alyjynyň arzasyny aldyňyzmy?Miwe we gök önüm torlarynyň ýetmezçiligi sebäpli alyjy bilen gowşuryş senesini bellemekden gorkdyňyzmy?

Bu gün sizi ýokardaky soraglary çözmäge kömek edip biljek şeýle önüm bilen tanyşdyrmak isleýärin.Ekstruder enjamy bir gezeklik plastmassa tor toruny üznüksiz öndürmek üçin amatlydyr.Ol ýokary derejeli enjamlaryň süzgüji, deňizde köpeltmek paketi, çakyr, miwe, gök önüm we ş.m. ýaly dürli material we ululyk öndürip biler.

Enjamyň işleýşi, maşyna çig mal guýmak arkaly amala aşyrylýar.Plastmassa eredilenden soň, nurbatyň aýlanmagy we barreldäki basyş arkaly ekstruziýa kellesiniň ugruna çykarylýar.

Aýratynlyklary

Üç sany modelimiz bar : HOTY45 、 HOTY50 、 HOTY60. Biziň enjamlarymyz dürli zerurlyklary kanagatlandyryp biler.Turba torunyň, tekiz toruň, toruň, düwünsiz toruň, butiki ýumşak toruň we uzalýan toruň dürli aýratynlyklaryny öndürip biler.

Arza

Iýmit gaplaýyş zawodlary, önümçilik zawodlary, çakyr zawodlary, bölek dükanlar, miwe zawodlary, bölek satuw dükanlary üçin amatly. Käbir miwe we gök önüm zawodlary üçin gaplaýyş torlaryny satyn almazdan, öz peýdaňyz bilen öndürip, çykdajylary tygşytlamak mümkin.

Bahalary hasaplaň

Bazardaky beýleki öndürijiler bilen deňeşdirilende, enjamlarymyzyň aýratynlyklary dürli zerurlyklary kanagatlandyryp biler.Bahalarymyz bazardaky pes derejeden, önüm has ygtybarly we çydamly.Bu adaty torba torbalarynyň täze çalşygydyr we munuň diňe ýarysyna düşýär. Şonuň üçin ýokary girdejisi çalt pul gazanmaga kömek edip biler we maýa goýumlary az, şonuň üçin satuwymyzy başlamak siziň üçin gowy saýlawdyr nokat, şeýle hem esasy ýokary öndürijilikdir, talaplaryňyzy we hiliňizi kanagatlandyryp biler.

Kepillik

Hilimizi saýlaň, aladalanmaň!Zawodymyz uzak wagt bäri işleýär we tejribämiz köp.

Elektrik enjamlarymyz “Schneider”, “Siemens” we beýleki halkara derejesinde tanalýan elektrik enjamlarynyň markalary, hakyky we ygtybarly, hil kepili, halkara hil barlagy hyzmatlaryndan peýdalanýar.

Maşynyň wideosyny ammardan çykmazdan ozal ýazga geçireris we enjamyň gözleg şahadatnamasyny bereris.

Esasy bölekler bir ýylyň içinde kepillendirilýär we satuwdan soň daşary ýurt abatlaýjylaryny hem bejermek üçin üpjün edýäris.

Biz bilen habarlaşyň

Facebook: LongKou HOTY senagat enjamlary

Telefon / whatsapp / wechat: 008613406503677

Email: shaoli@lkhoty.cn  melody@khoty.cn

Beýlekiler

PS Iýmit siňdiriji köpük maşyn

EPS köpük kubogy maşyn önümçilik liniýasy

Taýýar önümleriň görkezilmegi

w (2)
w (1)
q (4)
q (2)
q (3)

Iş wagty: Iýun-07-2024