Telefon we Whatsapp, Wechat & Skype

 • Shaoli jin: 008613406503677
 • Aýdym: 008618554057779
 • Amy : 008618554051086

Habarlar

 • 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Hytaýyň daşary söwda tendensiýalary

  2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Hytaýyň daşary söwda tendensiýalary

  2024-nji ýylyň birinji çärýeginde plastmassa ekstruder senagaty Hytaýda we daşary ýurtlarda işjeň ösüş tendensiýasyny saklamagyny dowam etdirdi.2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Hytaýyň daşary söwda importy we eksporty nukdaýnazaryndan ...
  Koprak oka
 • 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde plastik ekstruderleriň önümçilik tendensiýasy

  2024-nji ýylyň birinji çärýeginde plastik ekstruderleriň önümçilik tendensiýasy

  2024-nji ýylyň birinji çärýeginde plastmassa ekstruder senagaty Hytaýda we daşary ýurtlarda işjeň ösüş tendensiýasyny saklamagyny dowam etdirdi.2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Hytaýyň daşary söwda importy we eksporty nukdaýnazaryndan ...
  Koprak oka
 • PS Köpük gaýtadan işleýän maşyn

  PS Köpük gaýtadan işleýän maşyn

  PS köpük gaýtadan işleýän maşyn, bu maşyn galyndy plastik polistirol köpük gaýtadan işleýän maşyn hökmünde hem bellidir.PS Köpük gaýtadan işleýän maşyn, daşky gurşawy goramak üçin möhüm enjamdyr.Polistirleri gaýtadan işlemek üçin ýörite taýýarlanyldy ...
  Koprak oka
 • PS Iýmit konteýnerini emele getirýän maşyn

  PS Iýmit konteýnerini emele getirýän maşyn

  PS Iýmit konteýnerini öndürýän maşyn our zawodymyzda PS PS köpükli iýmit konteýner önümçilik liniýasynyň bir bölegidir.Gyzgyn satyjy we köp öwgä eýe boldy.Bu enjam wakuum emele getiriş, press emele getiriş we sy ...
  Koprak oka
 • PS Köpük listi ekstruziýa enjamy

  PS Köpük listi ekstruziýa enjamy

  PS köpük listi ekstruziýa maşyny Bu PS köpük listi ekstruziýa enjamy, PS köpükli list öndürýär, bu hem şokdan goraýjy, ses izolýasiýa, ýylylygy tygşytlamak, çygly subutnama, howpsuzlyk we ... aýratynlyklary bilen täze görnüşli gaplama görnüşidir.
  Koprak oka
 • Köpük gubka senagaty güýçli ösüş tendensiýasyny görkezýär

  Köpük gubka senagaty güýçli ösüş tendensiýasyny görkezýär

  Soňky ýyllarda köpükli gubka senagaty, bazar isleginiň üýtgemegine hemişe uýgunlaşyp, işjeň ösüş tendensiýasyny saklady we tehnologiki innowasiýalarda we amaly giňeltmekde ajaýyp öňegidişlik gazandy.Hytaýda-da, abr-da ...
  Koprak oka
 • EPE kondisioner izolýasiýa turbasynyň bazar derňewi

  EPE kondisioner izolýasiýa turbasynyň bazar derňewi

  Kondisioner in engineeringenerçiliginiň hiliniň hünär derejesine laýyk gelýändigi ýa-da ýokdugy, izolýasiýa hiliniň hünärli (ajaýyp) standartyna laýyk gelýändigine baglydyr.Izolýasiýanyň hili diňe izolýasiýa gurluşygynyň derejesine bagly bolman, eýsem d ...
  Koprak oka
 • EPE köpük sahypasynyň bazary gözleg

  EPE köpük sahypasynyň bazary gözleg

  EPE çeýe polietilen, köpük listi diýlip hem atlandyrylýar, esasy çig mal hökmünde pes dykyzlykly polietileniň ekstruziýasy netijesinde öndürilýän ýokary köpükli polietilen önümidir.Adaty köpükli ýelimiň gowşak, deformasiýa we erbet dikeldilmeginiň kemçiliklerini ýeňip geçýär....
  Koprak oka
 • Plastiki gaýtadan işleýän enjamlar bazarynyň ululygy we paýlaşyk derňewi - Ösüş tendensiýasy we çaklama (2024-2029)

  Plastiki gaýtadan işleýän enjamlar bazarynyň ululygy we paýlaşyk derňewi - Ösüş tendensiýasy we çaklama (2024-2029)

  Aziýa-Pacificuwaş umman sebitiniň iň uly paýy Hytaýyň Aziýa-Pacificuwaş umman sebitinde ösýän ykdysadyýet bolup, önümçilik işleriniň sanynyň çalt ösmegine garaşylýar.Munuň sebäbi, ahyrky ulanyjy pudaklarynyň köpüsinde ýokary öndürijilik talap edilýär ...
  Koprak oka
 • Epe köpük turba hasasy

  Epe köpük turba hasasy

  Plastiki önümler adamlaryň durmuşyna uly amatlylyk getirdi we EPE materiallary ýygy-ýygydan ulanylýar.PE köpük we şuňa meňzeş önümler, häzirki wagtda dünýäde has ösen gorag içki gaplaýyş serişdesi ...
  Koprak oka
 • PP PE Miwe gök önüm deňiz önümleri Düwürtiksiz arassalaýjy maşyn

  PP PE Miwe gök önüm deňiz önümleri Düwürtiksiz arassalaýjy maşyn

  Miwe we gök önüm satyjysy hökmünde gaplamaga köp serişde sarp edip, biynjalyk bolýarsyňyzmy?Hiliň pes hilli bolmagy sebäpli harytlaryňyza zeper ýetmegi barada alyjynyň arzasyny aldyňyzmy?H ...
  Koprak oka
 • EPS köpük kubogy maşyn önümçilik liniýasy

  EPS köpük kubogy maşyn önümçilik liniýasy

  Bir gezek ulanylýan plastik käseler gündelik durmuşymyzda hemme ýerde bar bolan islegdir.Bu enjam gündelik durmuşymyzyň köp ugurlarynda has uly netijelilige sebäp boldy we köp ykdysady peýdalary döretdi.Indi bu enjamy -EPS köpük kubogy maşyn önümi bilen tanyşdyrmak isleýärin ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3