Telefon we Whatsapp, Wechat & Skype

 • Shaoli jin: 008613406503677
 • Aýdym: 008618554057779
 • Amy : 008618554051086

Aýratyn

Maşynlar

PU yzyna gaýtaryjy maşyn

Iýmitlendiriji materiallar gysyjy enjamlary we ýelim suwlaryny iýmitlendirmek, inflýasiýa, awtomatiki agram sepmek ulgamy.

Iýmitlendiriji materiallar gysyjy enjamlary we ýelim suwlaryny iýmitlendirmek, inflýasiýa, awtomatiki agram sepmek ulgamy.

Dünýädäki iň gymmatly çeşme ynamdyr

Başgalaryň ynamyny gazanmak

Wadalarymyzy ýerine ýetirmeli we bu ynamy goramak üçin has köp tagalla etmeli
Ykdysady dünýägaraýyş näbelliliklerden doly, maýa goýujylaryň bize bolan ynamyny saklamak üçin has köp işlemeli

 • habarlar
 • habarlar
 • habarlar
 • habarlar
 • habarlar

ýakynda

HABARLAR

 • PP PE miweli gök önüm önümleri deňizsiz arassa önümçilik enjamy

  Miwe we gök önüm satyjysy hökmünde gaplamaga köp serişde sarp edip, biynjalyk bolýarsyňyzmy?Hiliň pes hilli bolmagy sebäpli harytlaryňyza zeper ýetmegi barada alyjynyň arzasyny aldyňyzmy?H ...

 • EPS köpük kubogy maşyn önümçilik liniýasy

  Bir gezek ulanylýan plastik käseler gündelik durmuşymyzda hemme ýerde bar bolan islegdir.Bu enjam gündelik durmuşymyzyň köp ugurlarynda has uly netijelilige sebäp boldy we köp ykdysady peýdalary döretdi.Indi bu enjamy -EPS köpük kubogy maşyn önümi bilen tanyşdyrmak isleýärin ...

 • Galyndy önümçiligi

  1. Dizaýn etaby Önümçilige başlamazdan ozal galyp dizaýny amala aşyrylmalydyr.Dizaýnerler, müşderiniň önüm talaplaryna we önümçilik proseslerine laýyklykda galybyň gurluşyny we ululygyny kesgitleýärler.Şol bir wagtyň özünde, galyndy neýiniň berkligi, berkligi we takyklygy ýaly faktorlar ...

 • Bu gün epe net üçin üç sany esasy material hödürläris, ol LDPE HDPE PP-ni öz içine alýar.

  一 L LDPE (pes dykyzlykly polietilen) bilen HDPE (ýokary dykyzlykly polietilen) arasyndaky esasy tapawut olaryň dykyzlygynda, fiziki häsiýetlerinde, ulanylyşynda we ş.m. 1. Dykyzlygy we daşky görnüşi: LDPE-iň dykyzlygy adatça 0.910-0.940g / cm³ arasynda bolýar , HDPE-iň dykyzlygy 0,940-0.976g / sm³ aralygynda.L ...

 • EPE FOAM ÖNÜMLERI Giriş

  EPE (Giňeldilip bilinýän polietilen) giňeldilip bilinýän polietilen, merjen pagta diýlip hem atlandyrylýar.Bu biri-birine bagly bolmadyk ýapyk öýjükli gurluşdyr.Esasy çig mal hökmünde pes dykyzlykly polietilenden (LDPE) çykarylýan ýokary köpükli polietilen önümdir.EPE elekde giňden ulanylýar ...

MISSION

STATEMENT

“Longkou Hongtai Machinery” 1991-nji ýylda 5 million hasaba alnan maýasy bilen döredildi.Soňky 30 ýylyň dowamynda, öz tehniki güýjüne daýanmak bilen, plastmassa köpükleýji maşyn seriýasyny, çalt iýmit gutusyny emele getirýän maşyn, miwäni arassalamak, mumy arassalamak we sortlamak maşyn seriýasy, merjen pagta (EPE polietilen) köpükli mata maşynyny yzygiderli ösdürdi…