Telefon we Whatsapp, Wechat & Skype

  • Shaoli jin: 008613406503677
  • Aýdym: 008618554057779
  • Amy : 008618554051086

Galyndy önümçiligi

1. Dizaýn tapgyry

Önümçilige başlamazdan ozal galyp dizaýny amala aşyrylmalydyr.Dizaýnerler, müşderiniň önüm talaplaryna we önümçilik proseslerine laýyklykda galybyň gurluşyny we ululygyny kesgitleýärler.Şol bir wagtyň özünde, öndürilen çalt nahar gutularynyň talaplara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin galybyň berkligi, berkligi we takyklygy ýaly faktorlary göz öňünde tutmaly.

ff1

2. Material saýlamak

Galybyň material saýlanylmagy önümçiligiň hiline we netijeliligine möhüm täsir edýär.Adaty galyndy materiallaryna polat, alýumin garyndysy we plastmassa degişlidir.Önümiň we önümçilik şertleriniň talaplaryna laýyklykda, dogry material saýlamak, galybyň berkligini we önümçilik netijeliligini üpjün edip biler.

ff2

3. Önümçilik tapgyry

Önümçilik tapgyry galyndy önümçiliginde esasy baglanyşykdyr.Dizaýn çyzgylaryna görä, çig mal kesmek, üwemek, üwemek we beýleki gaýtadan işlemek usullary arkaly galybyň dürli böleklerine gaýtadan işlenýär.Önümçilik döwründe, öndürilen çalt nahar gutularynyň standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin galybyň takyklygyny we ýerüsti hilini üpjün etmeklige üns bermeli.

ff3

4. Gurnama tapgyry

Galyp öndürilenden soň, ony ýygnamaly.Gurnaýjy, dizaýn çyzgylaryna we tehniki talaplara laýyklykda galybyň dürli böleklerini ýygnamaly we zerur düzedişler we synaglar geçirmeli.Gurnama prosesinde, öndürilen çalt nahar gutularynyň hil talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin galybyň möhürlenmegini we çeýeligini üpjün etmeli.

ff4

5. Galyndy synag tapgyry

Galyndy synag tapgyry, öndürilen çalt nahar gutularyny barlamak we barlamak üçin tapgyrdyr.Galyndy synag prosesinde çalt nahar gutularynyň daşky görnüşiniň, ululygynyň, gurluşynyň we işleýşiniň talaplara laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlamaly.Şol bir wagtyň özünde, önümçiligiň netijeliligini we hilini ýokarlandyrmak üçin galyplara baha berilmeli we optimizirlenmeli.

ff6


Iş wagty: Iýun-05-2024