Telefon we Whatsapp, Wechat & Skype

  • Shaoli jin: 008613406503677
  • Aýdym: 008618554057779
  • Amy : 008618554051086

EPS köpük kubogy maşyn önümçilik liniýasy

Bir gezek ulanylýan plastik käseler gündelik durmuşymyzda hemme ýerde bar bolan islegdir.Bu enjam gündelik durmuşymyzyň köp ugurlarynda has uly netijelilige sebäp boldy we köp ykdysady peýdalary döretdi.

Indi bu enjamy tanatmak isleýärin -EPS köpük kubogy enjamyÖnümçilik liniýasy.Ösen galyplaýyş usuly we EPS önümleriniň dürli görnüşlerini öndürip biler.Işleýişiň ýönekeýligi we saklamak aňsat, zähmet güýjüni peseldip biler.

Enjamymyzyň aýratynlyklary:

1.Kup galyp

Galyndy, gowy guýma öndürijiligi, ýylylyk döwülmegi, ýokary howa dykyzlygy, ownuk gysylma we ýylylyk bejergisi bilen güýçlendirilip bilner, güýç ýeterlik bolanda gabygyň galyňlygy inçe we birmeňzeşdir.

2. Esasy komponentler

Esasy esbaplar rulman, motor, nasos, dişli, PLC, basyş gämisi, hereketlendiriji, dişli guty we ş.m.

3.PLC dolandyryş ulgamy

Bu enjam, dürli önümleri öndürip bilýän PLC programma gözegçiligi we sensor ekrany adam-maşyn dolandyryşy, pes woltly we ýokary netijelilik ýörite emele getiriş dolandyryş programma üpjünçiligini ulanýar.

Aýratynlyklary

EPS köpükli kubok önümçilik liniýasy köp mukdarda gyzgyn kofe käsesi, gyzgyn çaý käsesi, gyzgyn çorba urmagy, nahar çüýşesi we beýleki iýmit we içgi gaplamakda giňden ulanylýar.EPS köpükli kubok maşyny dürli spesifikasiýalary öndürmek üçin ulanylyp bilner: 6oz 、 8oz 、 10oz 、 12oz 、 14oz 、 20oz 、 24oz.

Arza

Maşynlarymyz gurluşyk materiallary dükanlary, önümçilik zawody, öý ulanylyşy we ş.m.Eps käselerini satmaýan, ýöne olara mätäç adamlar üçin käse satyn almazlyk, öz peýdasyna öndürmek bilen çykdajylary tygşytlamak mümkin.

Bahalary hasaplaň

Maşynlarymyz arzan we arzan bahadan tygşytly.Bazardaky beýleki öndürijiler bilen deňeşdirilende, enjamymyzyň spesifikasiýasy dürli zerurlyklary kanagatlandyryp biler.Bahalarymyz bazardaky pes derejeden.

Şol bir wagtyň özünde, öndürmek üçin ýokary öndürijilikli artykmaçlygy bolan enjamy ulananyňyzda, az çykdajy edip, has köp girdeji getirersiňiz we talaplaryňyzy we hiliňizi kanagatlandyryp bilersiňiz.

Üstünlik

Esasy satuw nokady Energiýany tygşytlamak we awtomatlaşdyrmakdyr.Enjam köp köpeltmek wagty, ýokary öndürijilikli netijeliligi, bugy az sarp etmegi, arzan bahasy we dürli model önümleri ýaly bir wagtyň özünde öndürilýär.Geçiriş ulgamynyň hemmesi poslamaýan materialdan ýasalýar, olar eremegine garşy we arassalanmak aňsat.Bu enjamda mikrokompýuter dolandyryşy we sensor ekrany bar.Işleýişiň ýönekeýligi we saklamak aňsat, zähmet güýjüni peseldip biler.

Kepillik

Zawodymyz hünärli we bazarda belli bir abraýa eýe.Elektrik enjamlary halkara derejesinde tanalýan meşhur markalary ulanýar.

Maşynyň wideosyny ammardan çykmazdan ozal ýazga geçireris.Esasy bölekler bir ýylyň içinde kepillendirilýär we satuwdan soň daşary ýurt abatlaýjylaryny hem bejermek üçin üpjün edýäris.

Biz bilen habarlaşyň

Facebook: LongKou HOTY senagat enjamlary

Telefon / whatsapp / wechat: 008613406503677

Email: shaoli@lkhoty.cn  melody@khoty.cn

Beýlekiler

PS Iýmit siňdiriji köpük maşyn

EPE düwünsiz arassa maşyn

Taýýar önümleriň görkezilmegi

r (4)
r (5)
r (1)
r (2)
r (3)

Iş wagty: Iýun-07-2024