Telefon we Whatsapp, Wechat & Skype

  • Shaoli jin: 008613406503677
  • Aýdym: 008618554057779
  • Amy : 008618554051086

EPE FOAM ÖNÜMLERI Giriş

EPE (Giňeldilip bilinýän polietilen) giňeldilip bilinýän polietilen, merjen pagta diýlip hem atlandyrylýar.Bu biri-birine bagly bolmadyk ýapyk öýjükli gurluşdyr.Esasy çig mal hökmünde pes dykyzlykly polietilenden (LDPE) çykarylýan ýokary köpükli polietilen önümdir.EPE elektron enjamlarda, gurallarda, kompýuterlerde, ses, lukmançylyk enjamlarynda, senagat gözegçiliginde, yşyklandyryşda, senetçilik önümlerinde, aýna, keramika, öý enjamlary, pürküji boýag, mebel, çakyr we sowgat gaplamalary, enjam önümleri, oýunjaklar, miweler we ş.m. deri aýakgap.Içki gaplama we gündelik zerur zatlar ýaly dürli önümleriň gaplanylyşy.EPE merjen pagta, sumkalaryň we sumkalaryň elastik çyzgylarynda, senagat ses izolýasiýasy we ýylylyk izolýasiýa materiallary, oba hojalygynyň izolýasiýa materiallary, suw hojalygynyň ýüzýän enjamlary, sport harytlary üçin gorag enjamlary, suw amallary üçin ömri halas ediji enjamlar we öýlerde pol bezegi üçin giňden ulanylýar. we myhmanhanalar., padding we ş.m.

1.EPE köpük sahypasy

Poli köpük listi / plank, ýeňil we ýarym gaty, çeýe ýapyk öýjükli köpük bolup, gaplamakda köplenç täsir we zarba siňdirilmegi, titremäniň peselmegi we ýerüsti gorag üçin ulanylýar.Gural saklaýyş gaplarynda we Pelikan we Roadol gaplarynda gaplamak üçin ulanylýar.Şeýle hem sport zalymyzyň käbirinde ulanylýarörtükli matalar we köpük sport zaly enjamlary, wakalar we görkeziş maksatlary üçin şekillendirilip we dolandyrylyp bilner.

EPE köpügi gutynyň ýa-da kartonyň içki gaplamasy üçin giňden düzülendir;Iň gowy mmüşderi tarapyndan berlen çyzgylar bilen ýasaljak aterial;Torf matasy we dyz epleri üçin oňat çeýeligi we ýokary dykyzlygy;

Gurluşyk pudagynda giňden ulanylýan ýylylyk izolýasiýa garşylygy;Lighteňil agram daşamak üçin çykdajylary azaltdy;Öý enjamlary, aýna keramika, senetçilik we ş.m. üçin ulanylýan ýassyk we şokdan goraýan giň.

awcdv (3)
awcdv (1)
awcdv (2)

2.EPE köpük tor / Mat

EPE köpük tor täze ýumşak gaplaýyş materialynyň bir görnüşidir.Aýna önümleri, takyklygy, gurallary we dürli miweler toplumy üçin giňden ulanylýar.
EPE köpük arassa ekstruziýa liniýasy gorag miwesi tor, garpyz tor we çüýşe tor, turbageçiriji izolýasiýa üçin köpük turbasy / turba, gurluşyk üçin köpük çybyk, köpük gyrasy we profil ýaly galyndy kellesini üýtgedip köpük toruny, turba, rob, gyrasy, profil öndürýär. mebelleri goramak üçin

awcdv (4)
awcdv (6)
awcdv (5)

3.EEP köpük turbasy

Gyradan goramak üçin polietilen gaplama we köpük burçlary.Önümleri we bölekleri zeperlerden, çiplerden, dyrnaklardan we galyndylardan goramaga kömek edýär.Olar mebelleri, çarçuwalary, aýnalary, aýnalary, hammamlary, gapylary, aşhana bölümlerini we gapylary goramak, şeýle hem jaý çykarylanda zatlary goramak üçin amatlydyr.

awcdv (8)
awcdv (7)

Iş wagty: 27-nji mart-27-nji mart